Indien u klachten heeft over de wijze waarop uw fysiotherapeut met uw privacy omgaat, verwijzen wij u naar het klachtenreglement.

Klachtenreglement

Heeft u een klacht over de behandeling van uw fysiotherapeut of bent u ontevreden over de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat? Dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

Eerst in gesprek met uw fysiotherapeut

Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw fysiotherapeut of contact op te nemen met de praktijk waar uw fysiotherapeut werkt. Vindt u het moeilijk om uw probleem in een gesprek aan de orde te stellen, dan kunt u iemand meenemen, bijvoorbeeld een familielid of iemand die u vertrouwt. Voor advies of bijstand over de aanpak van het gesprek kunt u terecht bij een patiëntenorganisatie als Zorgbelang (www.zorgbelang-nederland.nl).

Mocht een gesprek met uw fysiotherapeut voor u geen oplossing bieden, dan kunt u terecht bij de kwaliteitsmanager van de praktijk of de praktijkhouder.

Klachtencommissie fysiotherapie van het KNGF

Wanneer bovenstaande niet tot een bevredigende oplossing leidt kunt u contact opnemen met de Klachtencommissie fysiotherapie van het KNGF waar Fysiostofberg bij aangesloten is.

Klachtencommissie van het KNGF
Secretaris Klachtencommissie KNGF
Postbus 248, 3800 AE Amersfoort
tel. 033 – 467 29 00 (u wordt doorverbonden)

De klachtencommissie is een onafhankelijke commissie. Zij beoordeelt klachten tegen fysiotherapeuten of medewerkers die voor hem werken. Via de klachtencommissie kan op uw verzoek een externe bemiddelaar worden ingeschakeld. Die gaat dan proberen om de klacht tussen u en uw fysiotherapeut op te lossen.

Geschillenoplossing

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) bemiddelt bij geschillen over het uitoefenen van rechten. Reageert de verantwoordelijke niet op bijvoorbeeld een inzageverzoek of is de betrokkene niet tevreden met de reactie, dan kan de betrokkene een verzoek om bemiddeling indienen bij het CBP. Bij behandeling van het verzoek past het CBP het beginsel van hoor en wederhoor toe: beide partijen krijgen de gelegenheid om hun standpunt nader toe te lichten. Aan de behandeling van een verzoek door het CBP zijn geen kosten verbonden. Het CBP beëindigt doorgaans de bemiddeling als u tevreden bent met de uitkomst, bijvoorbeeld doordat u inzage in uw gegevens heeft gekregen of als uw gegevens zijn verbeterd of verwijderd.

Geschillen kunnen ook worden voorgelegd aan de rechter. De rechter kan in dergelijke gevallen advies vragen aan het CBP.

Indien men meent schade te hebben geleden doordat de verantwoordelijk bepaalde verplichtingen niet nakomt, dan moet men naar de rechter stappen; het CBP is niet bevoegd om schadevergoeding vast te stellen.

locatie